Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 lần từ 11/03/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
11-03-2021 0 lần4 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần5 lần2 lần6 lần
10-03-2021 1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần7 lần
09-03-2021 3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần4 lần6 lần2 lần2 lần
08-03-2021 2 lần5 lần0 lần3 lần5 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
07-03-2021 2 lần2 lần1 lần4 lần6 lần4 lần6 lần1 lần0 lần1 lần
06-03-2021 2 lần4 lần2 lần3 lần5 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
05-03-2021 2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần5 lần2 lần1 lần
04-03-2021 2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần6 lần2 lần4 lần2 lần
03-03-2021 2 lần2 lần4 lần0 lần4 lần0 lần1 lần7 lần0 lần7 lần
02-03-2021 1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần6 lần5 lần3 lần2 lần3 lần
01-03-2021 2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần4 lần6 lần3 lần
28-02-2021 2 lần3 lần0 lần3 lần8 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
27-02-2021 2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần6 lần7 lần1 lần
26-02-2021 4 lần4 lần4 lần5 lần4 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần
25-02-2021 2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần
24-02-2021 2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
23-02-2021 4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
22-02-2021 2 lần4 lần5 lần3 lần3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
21-02-2021 4 lần4 lần4 lần0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
20-02-2021 3 lần2 lần0 lần5 lần5 lần1 lần2 lần2 lần6 lần1 lần
Tổng 44 lần63 lần40 lần50 lần68 lần37 lần64 lần70 lần51 lần53 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 lần từ 11-03-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
11-03-2021 1 lần5 lần1 lần4 lần3 lần1 lần5 lần3 lần3 lần1 lần
10-03-2021 3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần
09-03-2021 1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần6 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
08-03-2021 2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần2 lần4 lần2 lần5 lần
07-03-2021 3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần6 lần1 lần4 lần1 lần3 lần
06-03-2021 5 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần5 lần0 lần
05-03-2021 5 lần3 lần4 lần0 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
04-03-2021 8 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
03-03-2021 4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần1 lần3 lần
02-03-2021 3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
01-03-2021 0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần0 lần6 lần3 lần6 lần6 lần
28-02-2021 4 lần0 lần4 lần3 lần3 lần5 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
27-02-2021 0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần3 lần6 lần1 lần
26-02-2021 5 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần
25-02-2021 1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần5 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
24-02-2021 3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần
23-02-2021 1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần
22-02-2021 0 lần1 lần4 lần6 lần1 lần4 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
21-02-2021 6 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần5 lần
20-02-2021 2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần6 lần
Tổng 57 lần44 lần50 lần52 lần50 lần59 lần52 lần59 lần60 lần57 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
11-03-2021 3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần5 lần
10-03-2021 0 lần2 lần5 lần4 lần3 lần0 lần5 lần2 lần4 lần2 lần
09-03-2021 1 lần0 lần3 lần0 lần4 lần3 lần4 lần2 lần4 lần6 lần
08-03-2021 1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần
07-03-2021 4 lần1 lần5 lần4 lần4 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần
06-03-2021 5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần4 lần2 lần5 lần
05-03-2021 0 lần2 lần5 lần0 lần7 lần4 lần0 lần4 lần2 lần3 lần
04-03-2021 2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần3 lần5 lần1 lần4 lần5 lần
03-03-2021 3 lần3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần4 lần3 lần3 lần0 lần
02-03-2021 2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần5 lần1 lần6 lần2 lần
01-03-2021 2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần4 lần5 lần0 lần2 lần1 lần
28-02-2021 3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
27-02-2021 3 lần3 lần2 lần2 lần6 lần1 lần5 lần0 lần1 lần4 lần
26-02-2021 2 lần1 lần5 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
25-02-2021 5 lần2 lần4 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
24-02-2021 3 lần3 lần4 lần2 lần6 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
23-02-2021 3 lần6 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
22-02-2021 0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần7 lần4 lần3 lần
21-02-2021 2 lần1 lần2 lần3 lần5 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
20-02-2021 4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng 48 lần44 lần57 lần42 lần74 lần50 lần65 lần53 lần52 lần55 lần